Дитячі хвороби: профілактичні методи

Клінічне медсестринство в педіатрії [Текст] : підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І–ІІІ рівнів акредитації / В. С. Тарасюк, Н. В. Титаренко, І. В. Паламар та ін. ; за ред. В. С. Тарасюка. – Київ : Медицина, 2006. – 263 с.

Кондратюк, С. М.  Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Педіатрія» [Текст] : для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / С. М. Кондратюк ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені  А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 163 с.

Кондратюк, С. М.  Основи педіатрії [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / С. М. Кондратюк ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені  А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 285 с.

Кондратюк, С. М.  Основи педіатрії [Текст] : навчальний посібник / С. М. Кондратюк, О. В. Лянна ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – 202 с.

Оржеховська, В. М.  Збереження репродуктивного здоров’я неповнолітніх [Текст] : навчально-методичний посібник / В. М. Оржеховська, Л. І. Габора. – Київ : Видавництво «ХІК», 2004. – 219 с.

Педіатрія [Текст] : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Міністерство охорони здоров’я України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця ; за ред. О. В. Тяжкої. – 5-те вид., виправ. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 1150 с. : іл.

Педіатрія [Текст] : підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / за ред.: Т. О. Крючко, О. Є. Абатурова. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2016. – 206 с.

Склярова, Р. В.  Інфекційні хвороби дитячого віку та їх профілактика [Текст] : [навчально-методичний посібник] / Р. В. Склярова ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 95 с.

***

Завгородня, О. В.  Здоров’я дитини в контексті психологічних, педагогічних та соціокультурних чинників [Текст] / О. В. Завгородня // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології та ін. ; [редкол.: С.  Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 38–46.

Касьяненко, О. А.  Стан здоров’я дітей та підлітків в районах з різними санітарно-гігієнічними умовами довкілля [Текст] : [досліджено дві школи: загальноосвітня школа № 20 та школа-ліцей села Велика Чернеччина] / О. А. Касьяненко // Екологія і раціональне природокористування : наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: С. І. Сюткін, А. О. Корнус, Б. М. Нешатаєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 122–129.

Кондратюк, С. М.  Педагогічні чинники ризику захворюваності молодших школярів [Текст] / С. М. Кондратюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 136–142.

Круцевич, Т.  Стан захворюваності школярів у регіонах України протягом навчання в школі [Текст] / Т. Круцевич, М. Червотока // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 2. – С. 57–62.

Месмер, А. Ю.  Аналіз поширеності «шкільних хвороб» серед дітей шкільного віку Путивльського району та Сумської області [Текст] / А. Ю. Месмер // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 25 квітня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Н. Н. Чайченко, Г. Я. Касьяненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 36–40.

Профілактична медицина в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків [Текст] // Основи екології та профілактична медицина : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інтересів медсестринства. – Київ : Медицина, 2017. – С. 253–322.

Склярова, Р. В.  Профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій – шлях до збереження та зміцнення здоров’я дітей [Текст] / Р. В. Склярова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2010 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 181–182.

Солодовник, О. С.  Аналіз поширеності «шкільних хвороб» у Сумській області [Текст] / О. С. Солодовник, О. О. Пташенчук // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 101–107.

Стан здоров’я дитячого населення [Текст] : Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України про здоров’я дітей і навчальні заклади // Управління освітою. – 2018. – № 1, січень. – С. 26–33.

Стан здоров’я дітей і підлітків та критерії його оцінки [Текст] // Основи екології та профілактична медицина : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства. – Київ : Медицина, 2017. – С. 261–277.

Страшко, С. В.  Особливості викладання педіатрії в педагогічних ВНЗ на сучасному етапі [Текст] / С. В. Страшко, С. С. Дем’яненко, К. В. Палієнко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : міжнародна науково-практична конференція, XVI Каришинські читання : збірник наукових праць / [за заг. ред. М. В. Гриньової]. – Полтава : [Астрая], 2009. – С. 368–371.