Дислексія як освітня проблема

Шеремет, М. К.  Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] : навчально-методичний посібник / М. К. Шеремет, О. В. Боряк ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 190 с.

Шеремет, М. К.  Методика діагностики та корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку [Текст] : навчально-методичний посібник / М. К. Шеремет, О. В. Боряк ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 143 с.

***

Бастун, Н. А.  Дислексія як освітня та історико-культурна проблема [Текст] / Н. А. Бастун // Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / НАПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка; за ред. Г. О. Балла. – Київ; Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2014. – С. 67–73.

Заїка, І. С.  Диференційована діагностика дислексії та дисграфії [Текст] / І. С. Заїка // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 290–294.

Станецька, Г.  Логопедичне дослідження порушення мовлення при прогресуючому над’ядерному паралічі [Текст] / Г. Станецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 14–26.

Филатова, Ю. О.  Характеристика неречевого ритма у детей с дизартрией и моторной алалией [Текст] / Ю. О. Филатова // Дефектология. – 2012. – № 2. – С. 27–35.

Филина, Л. А.  Психолингвистические аспекты дизартрии [Текст] : [отклонения в произносительной стороне речи] / Л. А. Филина // Школьный логопед. – 2011. – № 1. – С. 52–62.

Чмеленко, В. О.  Корекційна робота з дітьми зі стертою формою дизартрії [Текст] / В. О. Чмеленко // Логопед. – 2019. – № 1. – С. 4–8.

ВідповістиВідповісти всімПереслати