Дослідницька компетентність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя

Чайченко, Н. Н.  Дослідницька компетентність майбутніх учителів біології: теорія і практика формування у процесі професійної підготовки [Текст] : монографія / Н. Н. Чайченко, О. О. Пташенчук ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – 195 с.

***

Вернидуб, Р.  Формування дослідницької компетентності студентів-бакалаврів педагогічних університетів [Текст] / Р. Вернидуб // Рідна школа. – 2012. – № 6. – С. 58–62.

Головань, М. С.  Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки [Текст] / М. С. Головань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 196–205.

Дибкова, Л.  Розвиток цифрової компетентності студентів у процесі здійснення науково-дослідної роботи [Текст] / Л. Дибкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Бердянський державний педагогічний університет ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 256–265. – (Серія «Педагогічні науки»).

Дівінська, Н. О.  Професійна компетентність викладача як умова ефективної організації дослідницької діяльності студентів [Текст] / Н. О. Дівінська // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 41–45.

Коваленко, Н.  Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у навчально-науковому педагогічному проекті [Текст] / Н. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 81–91.

Козлов, Д. О.  Дослідно-експериментальна робота з формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки [Текст] / Д. О. Козлов // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 86–151.

Крижановський, А. І.  Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи як предмет науково-педагогічних досліджень [Текст] / А. І. Крижановський // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / Міністерство освіти і науки України ; Національна академія педагогічних наук України ; Асоціація університетів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім «Гельветика»], 2017. – С. 174–176.

Лугова, А.  Дослідницька компетентність як складова професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов [Текст] / А. Лугова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 172–175.

Мовчан, Т.  Науково-дослідницька компетентність у складі ключових компетентностей іноземних студентів-філологів [Текст] / Т. Мовчан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 107–118.

Науково-дослідницька діяльність учнів та студентської молоді як чинник зростання професійної компетентності [Текст] // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін : Міжнародна науково-практична конференція, 24–25 травня 2007 р. : збірник наукових праць / [редкол.: В. О. Пащенко, В. І. Лагно, М. В. Гриньова та ін.]. – Полтава : Астрая, 2007. – С. 233–399.

Петренко, Л.  Формування дослідницької компетентності в майбутніх учителів математики [Текст] / Л. Петренко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 186–188.

Пташенчук, О.  Дидактична система формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології [Текст] / О. Пташенчук, Н. Чайченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 4 (78). – С. 200–215.

Пташенчук, О. О.  Самореалізація майбутніх вчителів біології в набутті дослідницької компетентності [Текст] / О. О. Пташенчук // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 122–125.

Рисіна, М. Ю.  Роль науково-дослідницької роботи студента у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця [Текст] / М. Ю. Рисіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 196–199.

Усімбаєва, Н.  Науково-дослідницька діяльність як чинник зростання професійної компетентності [Текст] : [науково-дослідницька діяльність студентів] / Н. Усімбаєва // Рідна школа. – 2006. – № 4. – С. 3–6.