Документознавство. Документ. Класифікація документів

 • Кушнаренко, Н. М.  Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид., переробл. і допоповн. – К. : Знання, 2006. – 334 с.
 • Кушнаренко, Н. Н.  Документоведение [Текст] : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стер. – К. : Знання, 2006. – 459 с. – (Высшее образование XXI века).
 • Основи наукових досліджень : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет, Наукова бібліотека ; укладачі: І. О. Железняк ; В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014.
 • Поберезська, Г. Г.  Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навчальний посібник / Г. Г. Поберезська, І. М. Волинець. – К. : Знання, 2008. – 351 с.
 • Швецова-Водка, Г. М.  Документознавство [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта XXI століття).

***

 • Вимоги до документів [Текст] : таблиця 8 // Мозговий, В. І.  Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Мозговий. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 171.
 • Вимоги до документів, класифікація ділових паперів [Текст] // Нелюба, А.  Теорія і практика ділової мови : учбовий посібник / А. Нелюба. – Х. : Акта, 1997. – § 1. – С. 30-32.
 • Вимоги до тексту документа [Текст] // Шевчук, С. В.  Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Літера, 2000. – Розділ 1, § 4. – С. 35-40.
 • Вимоги до укладання й оформлення документів [Текст] // Зубков, М. Г.  Сучасне ділове мовлення / М. Г. Зубков. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2007. – С. 42-80.
 • Документ, його функції. Класифікація документів [Текст] // Мацюк, З. О.  Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – § 1. – С. 229-233.
 • Документи і діловодство (справочинство) [Текст] // Погиба, Л. Г.  Складання ділових паперів : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – К. : Либідь, 2002. – Розділ 1. – С. 5-9.
 • Документи: функції та класифікація [Текст] // Зубков, М. Г.  Сучасне ділове мовлення / М. Г. Зубков. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2007. – С. 35-41.
 • Елисина, Е. Ю.  Классификация электронных документов [Текст] / Е. Ю. Елисина // Библиотековедение. – 2007. – № 5. – С. 54-60.
 • Загребельна, Л. С.  Документ [Текст] / Л. С. Загребельна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 34. – С. 42.
 • Нілова, І.  Документознавство як наукова дисципліна [Текст] / І. Нілова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 27-30.