Діти, які мають відхилення у стані здоров’я

 1. Власова, Т. А.  О детях с отклонениями в развитии [Текст] / Т. А. Власова, М. С. Певзнер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1973. – 175 с. – (Библиотека директора школы).
 2. Игнатьева, С. А.  Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / С. А. Игнатьева, Ю. А. Блинков. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – 300 с. – (Коррекционная педагогика).
 3. Козіброда, Л. В.  Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров’я [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Л. В. Козіброда. – Львів, 2006. – 19 с.
 4. Мастюкова, Е. М.  Ребенок с отклонениями в развитии [Текст] : ранняя диагностика и коррекция / Е. М. Мастюкова. – Москва : Просвещение, 1992. – 95 с.
 5. Мастюкова, Е. М.  Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина ; под ред. В. И. Селиверстова. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – 407 с.
 6. Перевощиков, Ю. А.  Профилактика и коррекция функциональных отклонений у школьников [Текст] : монография / Ю. А. Перевощиков ; МОН Украины, Одесская национальная юридическая академия. – Одесса : Юридическая литература, 2006. – 255 с. : ил.
 7. Диагностика отклонений в умственном развитии учащихся [Текст] : пособие для учителя / под. ред. Н. М. Стадненко. – Киев, 1991. – 96 с.
 8. Іванова, Л. І.  Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. І. Іванова ; Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 40 с.

***

 1. Бабенкова, Е. А.  Виды контроля за детьми с отклонениями в состоянии здоровья [Текст] / Е. А. Бабенкова, Т. М. Параничева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2006. – № 1. – С. 19–23.
 2. Бублей, Т. А.  Сучасні тенденції у фізичному вихованні учнів основної школи з відхиленням в стані здоров’я [Текст] / Т. А. Бублей, Ж. Г. Дьоміна // Фізичне виховання в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 37–40.
 3. Іванова, Л. І.  Конкретизація понятійного апарату в аспекті підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я [Текст] / Л. І. Іванова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (19). – С. 20–28.
 4. Іванова, Л. І.  Контрольна функція вчителя фізичної культури в роботі з учнями з відхиленнями у стані здоров’я [Текст] / Л. І. Іванова // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 37–40.
 5. Козіброда, Л.  Комплексна диференційована профілактично-коригувальна програма фізичного виховання дітей із відхиленнями в стані здоров’я [Текст] / Л. Козіброда // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – С. 84–86.
 6. Парфенова, Л. А.  Основные направления интеллектуализации физического воспитания школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья [Текст] / Л. А. Парфенова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2013. – № 6. – С. 14–20.
 7. Петренко, Г.  Про критерії оцінювання фізичної культури учнів молодшого шкільного віку, що мають відхилення в стані здоров’я [Текст] / Г. Петренко, О. Кузнецов // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 1. – С. 36–38.
 8. Подрєзов, Р. Л.  Сприяння покращенню самопочуття учнів молодшого шкільного віку які мають відхилення у стані здоров’я [Текст] / Р. Л. Подрєзов, Т. О. Лоза // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 188–192.