Діловий етикет менеджера освіти

Олексенко, О. О.  Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації [Текст] : автореферат дисертації кандидата педагогічних наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика проф. освіти” / Олена Олексіївна Олексенко ; МОН України, Глухівський національний пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2016. – 23 с.

Сенча, І. А.  Педагогічні умови формування дослідницької культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки [Текст] : автореферат дисертації кандидата педагогічних наук : 13.00.04 / Ірина Анатоліївна Сенча ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 21 с.

Тимошенко, Н. Л.  Корпоративна культура. Діловий етикет [Текст] : навч. посібник / Н. Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2006. – 391 с. – (Вища освіта XXI століття).

Харламова, І.  Діловий етикет для школи [Текст] / І. Харламова ; Ред. рада: Л. Галіцина, О. Коба, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін. – Київ : Вид. дім “Шкільний світ”, 2006. – 127 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).

Чайка, Г. Л.  Культура ділового спілкування менеджера [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2005. – 442 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

***

Budianska, V.  Theoretical Substantiation for Determination of the Motivational-Value Component of the Culture of Business Communication of Future Education Managers [Текст] : [Теоретичне обґрунтування визначення мотиваційно-ціннісного компонента ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти] / V. Budianska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 176–185.

Kozlov, D.  Innovative Culture of Future Education Institution Manager in the Foreign Scientific Discourse [Текст] = [Професійна інноваційна культура майбутнього менеджера освіти в зарубіжному науковому дискурсі] / D. Kozlov // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 293–303.

Беляєва, Н. В.  Критерії, показники та рівні вихованості професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів [Текст] / Н. В. Беляєва // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 25–28.

Бєляєва, Н. В.  Професійно-етичні якості менеджера освітнього закладу як моральні орієнтири його успішної управлінської діяльності [Текст] / Н. В. Бєляєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 72–78.

Головко, С.  Формування управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту як психолого-педагогічна проблема [Текст] / С. Головко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “”Вид-во НТМТ”, 2018. – № 4 (90). – С. 17–35.

Гречаник, О. Є.  Методологічні засади розвитку управлінської культури менеджерів освіти [Текст] / О. Є. Гречаник // Управління школою. – 2019. – № 7-9. – С. 36–38.

Губа, А.  Концептуальні детермінанти системи формування управлінської культури майбутніх менеджерів освіти [Текст] / А. Губа // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. ред. кол.: В. К. Сидоренко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова та ін.]. – Полтава : [Техсервіс], 2008. – Вип. 4 (62). – С. 76–84. – (Серія “Педагогічні науки”).

Діденко, О. Є.  Культура управління, як фундаментальна складова в підготовці майбутнього менеджера освіти [Текст] / О. Є. Діденко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : міжнародна науково-практична конференція, XVI Каришинські читання : збірник наукових праць / [за заг. ред. М. В. Гриньової]. – Полтава : [Астрая], 2009. – С. 281–282.

Козлов, Д. О.  Принципи формування інноваційної поведінки майбутнього менеджера освіти в процесі магістерської підготовки [Текст] / Д. О. Козлов // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16-17 листопада 2016 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 174–177.

Козлова, О. Г.  Розвиток інноваційної культури магістрів у процесі професійної педагогічної освіти [Текст] / О. Г. Козлова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 108–109.

Рудь, О.  Культура фахової мови в системі лінгвістичної підготовки магістрів зі спеціальності “Менеджмент” [Текст]. Розділ 6 / О. Рудь // Ефективні технології навчання у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. О. Семеног ; [авт. кол.: О. Семеног, В. Герман, Н. Громова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 271–296.

Товканець, О. С.  Навчальні технології у формуванні професійної культури фахівців з менеджменту освіти [Текст] / О. С. Товканець // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06-07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 153–155.

Шевченко, Ж. В.  Сучасне покоління вибирає менеджмент [Текст] : урок ділової мови в 11 класі / Ж. В. Шевченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 14, травень. – С. 13–14.

Шевченко, Т. С.  Мовленнєва культура менеджерів соціокультурної діяльності [Текст] / Т. С. Шевченко, К. В. Норець // Магістр : [збірник наукових праць молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Каф. менеджменту освіти та пед. вищ. шк. ; [гол. ред. О. Г.  Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 2. – С. 201–204.

Штиленко, Т. В.  Культура мови сучасного менеджера освіти [Текст] / Т. В. Штиленко // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : Матеріали конф., 21-22 березня 2006 р., м.Суми / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – С. 95–98.

Штиленко, Т. В.  Спілкування як професійна діяльність сучасного менеджера освіти [Текст] / Т. В. Штиленко // Магістр : матеріали наукової конференції “Наукові пошуки молодих вчених” / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 152–154.

Якобчук, І.  Формули етикету в діловому спілкуванні [Текст] / І. Якобчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 7/8. – С. 48–50.