Діагностика та корекція мовленнєвих вад у дітей (недорозвинення мовлення)

Абрамова, Т.  Ідеї дитиноцентризму в спеціальній загальноосвітній школі для дітей із мовленнєвими вадами [Текст] / Т. Абрамова, Т. Нетяженко, В. Приймак // Дефектолог. – 2018. – № 1, січень. – С. 4–11.

Артеменко, А.  Порушення мовлення у дітей [Текст] : у пошуках першопричин / А. Артеменко, Г. Негода, О. Скуратівська // Соціальний педагог. – 2018. – № 11, листопад. – С. 22–29.

Баронова, В. В.  Формирование навыков звуково-слогового анализа у дошкольников с речевыми нарушениями посредством наглядной модели (схемы) [Текст] / В. В. Баронова // Логопед в детском саду. – 2012. – № 3. – С. 26–31.

Безугла, А. А.  Діагностування стану мовлення у дітей [Текст] / А. А. Безугла // Логопед. – 2019. – № 7. – С. 5–22.

Берник, Т.  Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в системі спеціальної освіти [Текст] / Т. Берник // Дефектологія. – 2006. – № 1. – С. 51–55.

Биндусов, Е. Е.  Особенности коррекции физического состояния дошкольников 5-6 лет с общим недоразвитием речи [Текст] / Е. Е. Биндусов, Е. Г. Камышникова // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2007. – № 3. – С. 5–60.

Гайтина, Л. Г.  Способи постановки звуків у дітей із ФФНМ [Текст] / Л. Г. Гайтина // Логопед. – 2019. – № 8. – С. 4–6.

Гуцу, О. В.  Програма з розвитку зв’язного мовлення для дітей із ЗНМ [Текст] / О. В. Гуцу // Логопед. – 2017. – № 6. – С. 21–29.

Денега, З. Д.  Використання ейдетичних символів під час формування фонематичної компетентності дошкільників із ФФНМ [Текст] / З. Д. Денега, О. Гац, Н. Попова // Логопед. – 2017. – № 8. – С. 5–8.

Диль-Костіна, Н.  Виявлення вад та корекція мовлення у дітей із дизартрією [Текст] / Н. Диль-Костіна // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 38–40.

Драковцова, Б. А.  Вплив дефектів артикуляційного апарату на виникнення мовленнєвих порушень [Текст] / Б. А. Драковцова, В. М. Андросова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 76–79.

Древняк, Л. П.  Ігри на автоматизацію звука [Текст] / Л. П. Древняк // Логопед. – 2019. – № 1. – С. 9–13.

Дяченко, В. О.  Логопедичне обстеження стану мовлення дітей дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / В. О. Дяченко, Л. Л. Стахова // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 62–64.

Іванська, О. В.  Особливості розвитку дітей раннього віку з мовленнєвим порушенням [Текст] / О. В. Іванська, Д. Д. Шипілова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24-25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 113–117.

Казачінер, О. С.  Робота з учнями, які мають мовленнєві вади [Текст] / О. С. Казачінер // Англійська мова та література. – 2005. – № 12, квітень. – С. 2–5.

Карпенко, Н.  Мовленнєві вади [Текст] : шляхи їх подолання на уроках зарубіжної літератури / Н. Карпенко // Дефектолог. – 2016. – № 5, травень. – С. 22–25.

Коваль, Н. М.  Ігри в логопедичній роботі з дітьми з порушеннями мовлення [Текст] / Н. М. Коваль // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний університетт ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 257–263.

Кравченко, А.  Дослідження зв’язного мовлення в дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / А. Кравченко, Л. Ступак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 498–503.

Кравченко, І. В.  Ігрова діяльність дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / І. В. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24-25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 152–154.

Кузнецова, О. В.  Роль вихователя логопедичної групи в усуненні мовленнєвих вад у дітей-логопатів [Текст] / О. В. Кузнецова // Логопед. – 2019. – № 2. – С. 2–6.

Литвиненко, В. А.  Проблеми корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки [Текст] / В. А. Литвиненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державний педагогічний університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університетт ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 166–167.

Мазна, К. М.  Підготовка дітей із загальним недорозвиненням мовлення до навчання у школі [Текст] / К. М. Мазна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 315–318.

Матюх, И. В.  Логопедическая помощь детям с тяжелым речевым недоразвитием в условиях групп кратковременного пребывания [Текст] / И. В. Матюх // Школьный логопед. – 2013. – № 4. – С. 72–78.

Махоня, В. І.  Порушення голосу у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] / В. І. Махоня // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 325–328.

Нащубська, О. В.  Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення в дітей старшого дошкільного віку в умовах науково-практичного центру [Текст] / О. В. Нащубська, А. І. Кравченко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 97–99.

Недорозвиток мовлення [Текст] : корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення дітей віком 4-6 років / Н. Лабунська [та ін.] // Дефектолог. – 2017. – № 6, червень. – С. 24–46.

Осадча, Т. М.  Основні підходи до психокорекції дітей дошкільного віку з порушенням голосової функції [Текст] / Т. М. Осадча // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 15–25.

Перфільєва, Т. О.  Робота над ритмом, темпом та інтонацією [Текст] : для батьків і педагогів, які працюють з дітьми з порушенням слуху та мовлення / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 4. – С. 26–28.

Петренко, А. О.  Основні тенденції відновлюючої терапії при подоланні функціональних вад голосу [Текст] / А. О. Петренко, В. М. Андросова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 107–109.

Програми з корекційно-розвивальної роботи для спеціальних ЗНЗ для дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Текст] : 1-4-ті класи // Логопед. – 2016. – № 3. – С. 2–11.

Рібцун, Ю. В.  Програма з конструювання для роботи з дітьми з вадами мовленнєвого розвитку [Текст] : на допомогу вихователеві / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2016. – № 8. – С. 4–13. ; № 9. – С. 8–13.

Рібцун, Ю. В.  Програми з корекційно-розвивальної роботи для спеціальних ЗНЗ для дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Текст] : 1-4-ті класи / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2016. – № 2. – С. 2–11.

Рібцун, Ю. В.  Шляхи формування сенсорно-перцептивної сфери у дітей із вадами мовленнєвого розвитку [Текст] / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2015. – № 11. – С. 4–8. ; № 12. – С. 4–10.

Трофименко, Л. І.  Особистісний розвиток дітей дошкільного віку з тяжкими мовленнєвими розладами [Текст] / Л. І. Трофименко // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 41–46.

Тютюнова, В. И.  Формирование речевого дыхания у детей со сложными речевыми нарушениями [Текст] / В. И. Тютюнова // Логопед. – 2017. – № 6. – С. 15–20.

Фаурі, Ф. Л.  Логопедична система розвитку голосових можливостей в дітей середнього дошкільного віку з порушеннями мовлення [Текст] / Ф. Л. Фаурі // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів IV Міжнародної заочної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 5. – С. 205–209.

Фетисова, М. В.  Восстановление двигательных функций артикулярного аппарата: формы и приёмы работы с детьми [Текст] / М. В. Фетисова // Логопед. – 2013. – № 5. – С. 108–112.

Филатова, Ю. О.  Онтогенез и дизонтогенез ритмической организации речи [Текст] / Ю. О. Филатова // Дефектология. – 2012. – № 3. – С. 28–36.

Хілько, Г. О.  Логоритміка для дітей-логопатів дошкільного віку [Текст] / Г. О. Хілько // Логопед. – 2013. – № 8. – С. 40–45.

Холодій, О. М.  Особливості формування мовленнєвої компетенції дитини. Теорія і практика [Текст] : [у дітей із ЗМР] / О. М. Холодій // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2018. – № 4. – С. 2–6.

Холостенко, С. С.  Усунення вад мовлення у дітей молодшого шкільного віку засобами логоритміки [Текст] / С. С. Холостенко // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 21–27.

Циганок, С.  Науково-теоретичний аналіз особливостей мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / С. Циганок // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 25-26 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 55–59.

Якуша, Є. П.  У країні голосних звуків [Текст] : інтегроване заняття для молодшої групи / Є. П. Якуша // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 24–25.

Яценко, Е. П.  Мониторинг речевого развития [Текст] / Е. П. Яценко, Н. П. Пьянова, Е. В. Красноруцкая // Логопед. – 2013. – № 9. – С. 32–40.