Девіантна поведінка: психолого-педагогічна профілактика негативних відхилень

Рання профілактика негативних проявів у поведінці дітей [Текст] : навчально-методичний посібник. – Київ : ТОВ «ХІК», 2003. – 127 с.

Гоголева, А. В.  Аддиктивное поведение и его профилактика [Текст] : учебно-методическое пособие / А. В. Гоголева. – 2-е изд., стер. – Москва ; Воронеж : Московский психолого-социальный институт, 2003. – 238 с.

Захаров, А. И.  Предупреждение отклонений в поведении ребенка [Текст] / А. И. Захаров. – 3-е изд.,испр. – Санкт-Петербург, 2000. – 222 с. – (Психология ребенка).

Клейберг, Ю. А.  Психология девиантного поведения [Текст] : учебное пособие для вузов / Ю. А. Клейберг. – Москва : ТЦ «Сфера», 2001. – 160 с.

Данченко, І. О.  Профілактика девіантної поведінки молодших школярів у навчально-виховному процесі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / І. О. Данченко ; Інститут проблем виховання АПН України. – Київ, 2006. – 20 с.

Досін, А. Р.  Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді у Великій Британії (кінець ХХ – початок ХХІ століття) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / А. Р. Досін ; Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.

Окушко, Т. К.  Соціально-педагогічні умови корекції девіантної поведінки підлітків у позашкільних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Т. К. Окушко ; Інститут проблем виховання, Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – 19 с.

Островська-Бугайчук, І. М.  Підготовка майбутніх учителів правознавства до роботи з підлітками девіантної поведінки [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. М. Островська-Бугайчук ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – 21 с.

***

Воротинцева, С.  Девіантна поведінка учнів [Текст] : формування соціальної компетентності як механізм захисту здоров’я учнів / С. Воротинцева // Соціальний педагог. – 2018. – № 9, вересень. – С. 32–36.

Гулакова, А. В.  Девіантна поведінка студентської молоді та використання досвіду А. С. Макаренка [Текст] / А. В. Гулакова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (13 березня 2013 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, Інститут педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 94–97.

Маєвська, О. І.  Форми і прийоми роботи з підлітками девіантної поведінки [Текст] / О. І. Маєвська // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2018. – № 5. – С. 4–10.

Парфанович, І. І.  Відповідність застосовуваних форм і методів завданням профілактики як оцінка ефективності запобігання девіантної поведінки дівчат [Текст] / І. І. Парфанович // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 467–473.

Просяннікова, Т. Ф.  Девіантна поведінка як соціально-психологічна проблема [Текст] / Т. Ф. Просяннікова // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Інститут психології імені Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін.; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 84–86.

Смеречак, Л.  Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків у діяльності загальноосвітньої школи [Текст] / Л. Смеречак, З. Стахнів // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, Рада молодих вчених; [редкол.: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 264–265.