Державна політика уряду Української Держави гетьмана Павла Скоропадського

 • Гай-Нижник, П. П.  Фінансова політика уряду Української держави гетьмана П. Скоропадського [Текст] : (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / П. П. Гай-Нижник. – Київ, 2000. – 20 с.
 • Гетьманат Павла Скоропадського : історія, постаті, контраверсії [Текст] : Всеукраїнська наукова конференція, 19–20 травня 2008 р. / [відповідальний редактор В. Ф. Верстюк]. – Київ : Видавництво ім. О. Теліги, 2008. – 319 с.
 • Клименко-Мудрий, В. С.  Національно-демократичний рух за часів Української держави гетьмана Скоропадського [Текст] :автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / В. С. Клименко-Мудрий. – Київ, 1997. – 22 с.
 • Рафаловський, Є. П.  Продовольча політика урядів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Є. П. Рафаловський ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 19 с.
 • Реєнт, О. П.  Павло Скоропадський [Текст] : історичний нарис / О. П. Реєнт ; під загальною редакцією В. А. Смолія. – Київ : ВД «Альтернативи», 2003. – 304 с. : іл.
 • Савченко, В. А.  Павло Скоропадський – останній гетьман України [Текст] / В. А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с.
 • Ульяновский, В. І.  Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського) [Текст] : навчальний посібник / В. І. Ульяновский. – Київ : Либідь, 1997. – 320 с.

***

 • Антонишин, А.  Соціально-економічні перетворення на поділлі за гетьманату П. Скоропадського [Текст] / А. Антонишин // Історичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 46–53.
 • Боярко, О. Є.  Дипломатичні відносини Гетьманської держави Павла Скоропадського з Кубанню в травні – листопаді 1918 року [Текст] / О. Є. Боярко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України ; Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури ; Національна спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 71–74.
 • Гай-Нижник, П.  Боротьба спецслужб П. Скоропадського з антигетьманським підпіллям в Україні [Текст] / П. Гай-Нижник // Краєзнавство. – 2013. – № 2 (83). – С. 107–115.
 • Гай-Нижник, П.  Власна канцелярія гетьмана Скоропадського [Текст] / П. Гай-Нижник // Київська старовина. – 2004. – № 6. – С. 41–52.
 • Жванко, Л.  Уряд Павла Скоропадського і спроба подолання епідемій серед населення та біженців [Текст] / Л. Жванко // Київська старовина. – 2005. – № 6. – С. 112–133.
 • Желіба, О.  Використання історичних джерел при вивченні історії української держави Павла Скоропадського [Текст] : історія України : 10 клас / О. Желіба // Історія в рідній школі. – 2016. – № 6. – С. 7–12.
 • Конотоп, Ю. В.  Політика Української держави щодо освіти, науки і культури у часи гетьмана П. Скоропадського [Текст] / Ю. В. Конотоп // Історичні науки : збірник наукових праць СумДПУ ім. А. С. Макаренка / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, М. С. Бур’ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 75–86.
 • Корж-Усенко, Л. В.  Внесок родини Скоропадських у духовний розвиток рідного краю [Текст] : [родина Скоропадських і культурно-освітнє життя Глухова] / Л. В. Корж-Усенко // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Сумської обласної адміністрації ; Сумський обласний архів ; Сумське обласне історико-краєзнавче товариство «Спадщина» ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : Видавництвово СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 226–231.
 • Лозовий, В.  Аграрна політика уряду Павла Скоропадського і селянство [Текст] / В. Лозовий // Київська старовина. – 2005. – № 3. – С. 94–106.
 • Любовець, О.  Уряди Української держави П. Скоропадського [Текст] / О. Любовець // Історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 3–12.
 • Осадчий, Ю. Г.  Формування збройних сил української держави гетьманатом П. Скоропадським [Текст] / Ю. Г. Осадчий // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад «УАБС» ; редкол.: О. Ю. Щербина-Яковлева, О. П. Бойко, Л. М. Бойченко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 149–153.
 • Осташко, Т. С.  Павло Скоропадський – лідер українського гетьманського руху [Текст] / Т. С. Осташко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 96–109.
 • Пиріг, Р. Я.  Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі [Текст] / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 68–83.
 • Пиріг, Р. Я.  Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) [Текст] / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 28–35.
 • Політичний портрет гетьмана П. Скоропадського [Текст] : додаток 3 // Історія в рідній школі. – 2015. – № 3. – С. 21–22.
 • Слободиська, С. І.  Українська держава Павла Скоропадського [Текст] : історія України : 10 клас / С. І. Слободиська // Історія та правознавство. – 2017. – № 28/29. – С. 39–43.
 • Терещенко, Ю. І.  Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції [Текст] / Ю. І. Терещенко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 19–37.
 • Ульяновський, В. І.  Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування української Академії наук [Текст] / В. І. Ульяновський // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 26–38.
 • Чикалов, Б. А.  Аграрна реформа уряду П. Скоропадського [Текст] : (квітень–грудень 1918 р.) / Б. А. Чикалов // Історико-філософські читання молодих учених : II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, (25 квітня 2013 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей ; Обласний історичний клуб ім. О. Булатовича ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 155–157.