Цифрові ресурси управління закладом освіти

Василенко, Н. В.  Інформатизація профільного загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект [Текст] / Н. В. Василенко. – Харків : Вид. група “Основа”, 2013. – 127 с. – (Б-ка журн. “Управління школою” ; вип. 7 (127)).

Лунячек, В. Е.  Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом [Текст] / В. Е. Лунячек. – Харків : Основа, 2004. – 93 с. – (Б-ка журн. “Управління школою” ; вип. 4).

***

Байло, В. В.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти [Текст] / В. В. Байло // Управління школою. – 2018. – № 13/15. – С. 33–45.

Біла, О.  Управління процесом інформатизації навчального закладу в умовах розбудови Школи відкритої освіти [Текст] / О. Біла // Рідна школа. – 2016. – № 2/3. – С. 44–48.

Бодренко, Т.  Система електронного документообігу [Текст] : загальні правила та рекомендації вибору : [СЕД – це сукупність програмно-технічних засобів, призначених для автоматизації організації роботи з електронними документами в діловодстві установи] / Т. Бодренко ; матеріал підготував І. Волик // Управління освітою. – 2020. – № 9/10, вересень-жовтень. – С. 46–55.

Бондаренко, Д. О.  Комп’ютерні технології в управлінні загальноосвітнім закладом [Текст] / Д. О. Бондаренко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Вип. 7. – С. 153–157.

Бондаренко, Н.  Інформатизація управління навчальним закладом [Текст] / Н. Бондаренко // Університет А. С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 26–27 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Сумський державний ун-т та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 15–19.

Бондаренко, Н. М.  Використання інформаційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом [Текст] / Н. М. Бондаренко // Магістр : збірник наукових праць молодих учених, 24 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 86–91.

Григораш, О. В.  Управлінська діяльність із формування системи інформаційного забезпечення управління виховною роботою [Текст] : менеджмент / О. В. Григораш // Виховна робота в школі. – 2020. – № 9. – С. 2–8.

“Дія. Цифрова освіта” поліпшує доступ до інформації [Текст] : [про Єдиний державний портал цифрової дистанційної освіти через Інтернет] // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 48, 12 березня. – С. 1.

Довгаль, С.  Єдиний освітній інформаційний простір в системі управління загальноосвітнім навчальним закладом [Текст] / С. Довгаль // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 4/6. – С. 124–130.

Дубініна, О. В.  Застосування інформаційних технологій у діяльності майбутніх менеджерів [Текст] / О. В. Дубініна // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16–17 листопада 2016 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 170–174.

Електронна система управління [Текст] : автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту // Управління освітою. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 20–28.

Затворницька, А.  Робота зі співробітниками у віддаленому доступі [Текст] : семінар для управлінців / А. Затворницька // Управління освітою. – 2020. – № 4, квітень. – С. 56–63.

Кирилишин, В.  Digital в управлінні [Текст] : як ефективно використовувати цифрові платформи / В. Кирилишин // Управління освітою. – 2020. – № 4, квітень. – С. 24–41.

Климко, Л. В.  Управлінський Інтернет-клуб: популяризація ідей В. О. Сухомлинського [Текст] : [Інтернет-клуб є добровільним об’єднанням керівників закладів освіти, які зареєстровані на веб порталі “Освіта Рівненщини”] / Л. В. Климко // Управління школою. – 2020. – № 25/27. – С. 36–38.

Корнієнко, С. П.  Використання хмарних технологій в управлінні закладом освіти [Текст] / С. П. Корнієнко // Управління школою. – 2019. – № 10/12. – С. 40–42.

Леус, Т. А.  Розвиток управління у системі освіти на прикладі високотехнологічної організації Google [Текст] / Т. А. Леус // Управління школою. – 2019. – № 13/15. – C. 19–23.

Литвинова, С. Г.  Інформатизація і цифровізація загальної середньої освіти: ініціативи й освітнє впровадження [Текст] / С. Г. Литвинова // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 2. – С. 22–29.

Логвиненко, Ю. В.  Інформаційно-комунікаційні технології в практиці управління освітніми закладами [Текст] / Ю. В. Логвиненко, В. О. Мазуренко, І. А. Медведєв // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 20–24.

Лук’яненко, О. І.  Інформаційні технології в системі управління загальноосвітнім навчальним закладом [Текст] / О. І. Лук’яненко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Вип. 9. – С. 104–108.

Мартинюк, Д.  Інформаційна безпека в управлінні [Текст] : як захистити свої дані / Д. Мартинюк // Управління освітою. – 2020. – № 5, травень. – С. 62–63.

Неруш, М.  Створення єдиного інформаційно-освітнього простору в управлінні освітнім закладом [Текст] : на засадах проектно-модульного підходу / М. Неруш, В. Смотрін // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 4/6. – С. 212–219.

Сікорський, П.  Кібернетичні вимоги до освітнього процесу у вищих навчальних закладах [Текст] / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. – 2022. – № 1/2. – С. 29–37.