Цукровий діабет: діагностика, лікування, реабілітація, профілактика

Гордон, Н. Ф.  Диабет и двигательная активность [Текст] / Н. Ф. Гордон. – Киев : Олимпийская литература, 1999. – 142 с. – (Физическая реабилитация).

Зуева, Н. А.  Новое в патогенезе и лечении сахарного диабета и его хронических осложнений [Текст] / Н. А. Зуева, А. С. Ефимов. – Киев : ООО “ДСГ ЛТД”, 2003. – 88 с. – (Библиотечка практикующего врача).

***

Богдановська, Н.  Сучасні аспекти фізичної реабілітації хворих з цукровим діабетом [Текст] / Н. Богдановська, І. Кальонова, Г. Страколист // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 2. – С. 172–175.

Борщ, А.  Ускладнень за цукрового діабету позбувайся вчасно [Текст] / А. Борщ // Здоров’я і довголіття. – 2018. – № 31, 14–20 серпня. – С. 2.

Бучко, О. Ю.  Вплив декомпенсованого цукрового діабету 2 типу на ультраструктуру тромбоцитів периферичної крові у пацієнтів з ішемічною хворобою серця [Текст] / О. Ю. Бучко // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад “Луганський національний університет ім. Т. Шевченка” та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 91–93.

Вінницька, В. С.  Принципи роботи ендокринної системи [Текст] : [урок біології] / В. С. Вінницька // Біологія. – 2015. – № 4/5. – С. 67–69.

Голубченко, І. І.  Лікувальна дозована нордична ходьба як засіб фізичної реабілітації при цукровому діабеті [Текст] / І. І. Голубченко, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обласної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 281–285.

Голубченко, І. І.  Фізична реабілітація хворих на цукровий діабет 2-го типу [Текст] / І. І. Голубченко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 71–74.

Єпік, Ю. М.  Мануальна терапія в комплексі фізичної реабілітації хворих на цукровий діабет [Текст] / Ю. М. Єпік, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; [відповід. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 212–216.

Заікіна, Г. Л.  Поширеність цукрового діабету серед школярів та методи фізичної реабілітації при даній патології в умовах загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / Г. Л. Заікіна, О. О. Єсипчук // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 138–143.

Калиниченко, Е.  Бутенко Н.: “Дехто сприймає діагноз “цукровий діабет” як мало не смертельний вирок” [Текст] / Е. Калиниченко // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 218, 14 листопада. – С. 6.

Кареліна, Є. О.  Ефективність лікувальної гімнастики в комплексній реабілітації дітей, хворих на цукровий діабет [Текст] / Є. О. Кареліна, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 221–222.

Логачова, О. І.  Організація уроків фізичної культури для дітей, хворих на цукровий діабет [Текст] / О. І. Логачова // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 1. – С. 34–37.

Люта, М. Я.  Молекулярні механізми взаємодії NO та гемоглобіну за умов цукрового діабету і перспективи використання інгібіторів NO-синтази у профілактиці та лікуванні цього захворювання [Текст] / М. Я. Люта, Н. О. Сибірна // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження : колективна монографія / МОН України, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків : [Рожко С. Г.], 2017. – С. 158–164.

Павлова, Т. С.  Поширеність цукрового діабету серед населення Сумського району Сумської області [Текст] / Т. С. Павлова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали ІІ регіональної студентської наукової конференції, 10–11 жовтня 2007 р. / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. О. Корнус (відп. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 44–47.

Прохненко, Н. О.  Ефективність використання динамічного точкового масажу Чжун у комплексній фізичній реабілітації дітей, хворих на цукровий діабет І типу [Текст] / Н. О. Прохненко, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 134–136.

Прохненко, Н. О.  Методика динамічного точкового масажу Чжун в комплексній реабілітації дітей, хворих на цукровий діабет [Текст] / Н. О. Прохненко, З. О. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 136–138.

Скубицька, Л. Д.  Коморбідний перебіг хронічного гастриту, патологій серцево-судинної системи та цукрового діабету 2-го типу у осіб з ожирінням [Текст] / Л. Д. Скубицька, О. В. Свериновська // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 16–17 листопада 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Державний заклад “Луганський національний університет ім. Т. Шевченка” та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. М. Гуніна, І. О. Калиниченко та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 108–109.

Торяник, В. М.  Поширеність цукрового діабету І типу серед родичів хворих Шосткінського району Сумської області [Текст] / В. М. Торяник // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 57–63.

Трістан, О. С.  Значення засобів та методів фізичної реабілітації в комплексному лікуванні дітей з цукровим діабетом 1 типу [Текст] / О. С. Трістан // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 264–265.

Ченцова, Д.  Правила харчування для нормалізації рівня цукру в крові за принципами китайської медицини [Текст] / Д. Ченцова // Здоров’я і довголіття. – 2018. – № 21, 29 травня – 4 червня. – С. 3.