Чи є у фонді бібліотеки книга Вашуленко. Методика викладання української мови в початковій школі?

  • Книга Вашуленко М. С. “Методика викладання української мови в початковій школі” відсутня у фонді наукової бібліотеки, але є інші:
  • Методика викладання української мови в початковій школі для студентів спеціальності “Початкове навчання” [Текст] / [уклад. Л. І. Рубан]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – 91 с.
  • Коваль, Г. П.  Методика викладання української мови [Текст] : навчальний посібник для студентів педінститутів, гуманітарних університетів, педагогічних коледжів спеціальності “Педагогіка і методика початкового навчання” / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач, М. М. Наумчук ; Рівненський державний гуманітарний університет. – 2-ге вид., доопрацьоване та доп. – Тернопіль : Астон, 2008. – 286 с.