Багаторівнева система освіти – основа підготовки творчого вчителя до майбутньої діяльності

Власенко, С. П.  Особливості становлення сучасної багаторівневої освіти вчителів початкових класів [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Світлана Петрівна Власенко. – Київ, 2002. – 21 с.

***

Барчук, В.  Багаторівнева конструкція уроку з використанням ІКТ [Текст] / В. Барчук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 32–33.

Коваленко, О.  Концептуальні засади профільної освіти у ЗНЗ: міжпредметна інтеграція, багаторівневість та варіативність [Текст] / О. Коваленко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – № 4. – С. 44–50.

Котляревський, І.  Проблеми та окремі питання багаторівневої освіти [Текст] : [музичні навчальні заклади] / І. Котляревський // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : збірка статей / М-во культури і мистецтв України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Фонд сприяння розвитку мистецтв України ; [упоряд. О. В. Комісаров]. – Київ : [НМАУ ім. П. І. Чайковського], 2003. – Вип. 29 : Музична освіта в Україні: теорія і практика. – С. 20–23.

Миронова, С.  Системний підхід до організації та змісту багаторівневої професійної підготовки корекційного педагога [Текст] / С. Миронова // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 107–114.

Павлюк, В. І.  Організаційне забезпечення багаторівневої педагогічної освіти в англомовних країнах [Текст] / В. І. Павлюк // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 172–174.

Парфілова, С. Л.  Мотивація учіння як складне багаторівневе утворення особистості [Текст] / С. Л. Парфілова // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (9–10 грудня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. С. Тарасенко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 46–49.

Попович, А. С.  Навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури в умовах багаторівневої ступеневої системи вищої освіти [Текст] : (аспектний аналіз) / А. С. Попович // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 521–522.

Саєнсус, М. А.  Багаторівнева перспектива розвитку логістики та економіки України [Текст] / М. А. Саєнсус // Маркетинг: виклики та рішення : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Одеський національний економічний ун-т ; Київський національний торговельно-економічний ун-т ; [за ред.: І. Л. Литовченко, Є. В. Ромата]. – Одеса : [ОНЕУ], 2019. – С. 84–86.

Співакова, Л.  Викладання англійської мови у багаторівневих класах [Текст] / Л. Співакова // Рідна школа. – 2010. – № 9. – С. 78–79.

Чорноморець, І.  Стандарти фахової підготовки педагогічних працівників у системі багаторівневої вищої педагогічної освіти [Текст] : напрями вдосконалення / І. Чорноморець // Вища школа. – 2010. – № 11. – С. 57–65.