Аутогенне тренування: методики

Гладкова, С.  Аутотренинг [Текст] : антистрессовые методики / С. Гладкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 319 с. – (Будь здоров!).

Лобзин, В. С.  Аутогенная тренировка [Текст] : справочное пособие для врачей / В. С. Лобзин, М. М. Решетников. – Ленінград : Медицина, 1986. – 279 с.

***

Бублай-Єланкіна, Л.  Корекція гіперактивності розумово відсталих дітей шкільного віку засобами ЛФК та аутогенного тренування [Текст] / Л. Бублай-Єланкіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 412–418.

Бублай-Єланкіна, Л. В.  Корекція гіперактивності дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної реабілітації та аутогенного тренування [Текст] / Л. В. Бублай-Єланкіна, Ю. М. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 289–293.

Горбунов, Ю. Я.  Аутотренинг как способ формирования установок волевого поведения спортсменов-подростков [Текст] / Ю. Я. Горбунов, А. Ю. Горбунов, К. Б. Левин // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2010. – № 2. – С. 39–42.

Конев, И. К.  Возможности закаливания и аутотренинга в улучшении показателей соматического здоровья детей [Текст] / И. К. Конев // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2005. – № 2. – С. 48–49.

Корецька, О. С.  Аутогенне тренування як один із методів комплексної реабілітації хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта [Текст] / О. С. Корецька, Н. А. Ємець // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студентів науково-практичної конференції, (19–20 квітня 2007 р.) / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 345–347.

Левицька, Т.  Аутотренінг [Текст] : рекомендації щодо профілактики стресу / Т. Левицька // Соціальний педагог. – 2018. – № 10, жовтень. – С. 46–47.

Ніколаєнко, О. С.  Методичний аспект аутогенного тренування [Текст] / О. С. Ніколаєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 249–250.