Аспекти та особливості викладання природничо-математичних, філологічних дисциплін студентам-іноземцям

 • Вступний курс з української мови для студентів-іноземців [Текст] : навчальний посібник / за ред. Т. О. Дегтярьової. – Суми : Університетська книга, 2010. – 414 с. : іл. – Гриф надано МОН України, лист № 1.4/28-Г-145 від 10.01.2009.

***

 • Биденко, Л. В.  Обучение речевым грамматическим навыкам иностранных студентов нелингвистических специальностей [Текст] / Л. В. Биденко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 335–341.
 • Гирич, З. И.  Теоретические основы конструирования программы для обучения русскому языку иностранных тюркоязычных студентов-нефилологов [Текст] / З. И. Гирич // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 315–323.
 • Гирич, З. І.  Специфіка навчання російської мови іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю [Текст] / З. І. Гирич // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 120–127.
 • Голованенко, Е. А.  Пути овладения системой русского консонантизма иностранными студентами на начальном этапе обучения [Текст] : [консонантизм – система согласных звуков в языках] / Е. А. Голованенко, Н. Л. Дунь // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 38–41.
 • Грицик, Т. А.  Про деякі аспекти викладання вищої математики студентам-іноземцям [Текст] / Т. А. Грицик // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс – 2014” : матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2014. – Ч. 2. – С. 39–41.
 • Грицик, Т. А.  Психолого-педагогічні особливості навчання вищої математики студентів-іноземців [Текст] / Т. А. Грицик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 235–245.
 • Дегтярьова, Т. О.  Реалізація комунікативно-орієнтованого підходу в процесі навчання іноземних студентів російської мови [Текст] / Т. О. Дегтярьова, О. М. Скварча // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 46–48.
 • Завгородній, В. А.  Аудіолінгвальний метод у практиці навчання іноземних студентів російськомовного спілкування [Текст] / В. А. Завгородній, А. І. Кисельова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 349–355.
 • Казанджиєва, М. С.  Методичні резерви професійного мовлення іноземних студентів [Текст] / М. С. Казанджиєва // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський державний університет, Кафедра мовної підготовки іноземних громадян, Науково-дослідний центр історичного краєзнавства ; [упоряд. В. Б. Звагельський]. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – Вип. 1. – С. 70–74.
 • Карупу, О. В.  Про викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії англомовним студентам в Національному авіаційному університеті [Текст] / О. В. Карупу, Т. А. Олешко, В. В. Пахненко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ* плюс – 2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 2. – С. 45–48.
 • Левенок, І.  Педагогічні підходи до українськомовного навчання іноземних студентів-медиків (на прикладі медичного інституту Сумського державного університету) [Текст] / І. Левенок // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 8 (62). – С. 158–167.
 • Мацько, Л.  Мережевий мультимедійний навчально-методичний комплекс “Українська мова для іноземців”: результати апробації [Текст] / Л. Мацько, А. Кудін, Т. Кудіна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 3. – С. 63–70.
 • Милованова, В. В.  Обучение иностранных студентов русскому языку в курсе “Литература” [Текст] / В. В. Милованова // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський державний університет, Кафедра мовної підготовки іноземних громадян, Науково-дослідний центр історичного краєзнавства ; [упоряд. В. Б. Звагельський]. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – Вип. 1. – С. 104–108.
 • Проскуркіна, Й. І.  Комунікативно-когнітивний аспект професійно-орієнтованого мовного навчання іноземних студентів медичного профілю [Текст] / Й. І. Проскуркіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 327–334.
 • П’яст, Н.  Гра як один із методів навчання української мови студентів-іноземців [Текст] / Н. П’яст // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 6. – С. 38–41.
 • Семянникова, Н. Л.  Эффективность инновационных методов обучения инностранных студентов общеобразовательным дисциплинам на начальном этапе [Текст] / Н. Л. Семянникова, О. В. Кацюба // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський державний університет, Кафедра мовної підготовки іноземних громадян, Науково-дослідний центр історичного краєзнавства ; [упоряд. В. Б. Звагельський]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2014. – Вип. 1. – С. 153–157.
 • Ушакова, Н. В.  Реалізація особистісно-діяльнісного підходу в навчанні аудіювання іноземних студентів [Текст] : [вивчення російської мови студентами-іноземцями] / Н. В. Ушакова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім.. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 305–314.
 • Чайченко, Н. Н.  Мотивація іноземних слухачів до вивчення хімії на підготовчому факультеті [Текст] / Н. Н. Чайченко, Т. В. Диченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ* плюс – 2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 2. – С. 125–127.
 • Черкашина, Ж. В.  Дослідження впливу педагогічних умов на підготовку іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у вищому навчальному закладі [Текст] / Ж. В. Черкашина // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 458–467.
 • Швець, О. Г.  Методичні підходи до вивчення хімічної мови іноземними слухачами підготовчих відділень [Текст] / О. Г. Швець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 338–344.
 • Швець, О. Г.  Особливості викладання хімії студентам-іноземцям підготовчого відділення [Текст] / О. Г. Швець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 308–314.