Антропогенний вплив факторів зовнішнього середовища на іхтіофауну гідроекосистем

Давыдов, О. Н. Ихтиопатологическая энциклопедия [Текст] / О. Н. Давыдов [и др.]. – Киев : Украинский фитосоциологический центр, 2000. – 163 с.

Никольский, Г. В.  Экология рыб [Текст] : учебное пособие для университетов / Г. В. Никольский. – 3-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 366 с.

Романенко, В. Д.  Основи гідроекології [Текст] : підручник для студентів екологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Романенко. – Київ : Обереги, 2001. – 728 с. – (Б-ка Державного фонду фундаментальних досліджень).

Сидоров, В. С. Экологическая биохимия рыб. Липиды [Текст] / В. С. Сидоров. – Ленинград : Наука, 1983. – 240 с.

Экологические аспекты поведения рыб [Текст]. – Москва : Наука, 1988. – 80 с.

***

Гунтік, А.  Діагностика ранніх порушень іхтіоценозу річки як відгук на антропогенні зміни гідроекосистеми [Текст] / А. Гунтік, О. Андреюк // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, Рада молодих вчених; [редкол.: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 35–36.

Каленіченко, Л. В.  Клас хрящові риби, різноманітність хрящових риб, роль в екосистемах та господарське значення хрящових риб [Текст] : 8 клас / Л. В. Каленіченко // Біологія. – 2015. – № 6. – С. 29–30.

Кулёв, А. В.  Влияние некоторых факторов внешней среды на поведение лабиринтовых рыб [Текст] / А. В. Кулёв // Биология в школе. – 2013. – № 3. – С. 78–80.

Курганевич, Л. П.  Гідроекологічний моніторинг річково-басейнової системи Стрия [Текст] / Л. П. Курганевич, Т. М. Вовщук // Географія та екологія: наука і освіта : збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, молодих учених і студентів (з міжнародною участю), 19–20 квітня 2018 р. / Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, Кафедра географії та методики її навчання ; Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського та ін. ; [редкол.: О. В. Браславська, С. Г. Половка, С. В. Совгіра та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 129–131.

Мовчан, В. В.  Характер антропогенного навантаження на природні комплекси долинно-річкової системи Псла в середній течії [Текст] / В. В. Мовчан // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Вип. 5 : Географічні науки. – С. 56–60.

Федорова, В. М.  Гідрохімічна оцінка якості води та вміст важких металів у донних відкладеннях р. Знобівка (Середино-Будський р-н, Сумська область) [Текст] / В. М. Федорова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 466–470.