Аналіз розвитку природоохоронної справи в Україні

Борейко, В. Е.  История охраны природы Украины (Х век – 1980 г.) [Текст]. Т. 1 : Х век – 1941 / В. Е. Борейко. – Киев, 1997. – 301 с. – (Серия: История охраны природы ; вып. 12).

Борейко, В. Е.  История охраны природы Украины (Х век – 1980 г.) [Текст]. Т. 2 : ( 1941–1980) / В. Е. Борейко. – Киев, 1997. – 200 с. – (Серия: История охраны природы ; вып. 11).

Борейко, В. Е.  Охрана дикой природы в Украине и мире [Текст] / В. Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2018. – 80 с. : ил. – (Серия “Охорона дикой природы” ; вып. 83).

Борейко, В. Е.  Права природы и права животных [Текст] / В. Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : [Логос], 2017. – 55 с. : ил. – (Серия “Охорона дикой природы” ; вып. 81).

Борейко, В. Е.  Пути и методы природоохранной пропаганды [Текст] / В. Е. Борейко. – Киев, 1996. – 207 с. – (Серия: Природоохранная пропаганда ; вып. 2).

Борейко, В. Е. Защита местных природно-исторических святынь [Текст] / В. Е. Борейко [и др.]. – Киев : Экол.-культ. центр, 2002. – 135 с. – (Охрана дикой природы ; вып. 25).

Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині [Текст] = Економіка і охорона природи ресурсо-енергозбереження : на допомогу викладачам природничих дисциплін навчальних закладів різних рівнів. Кн. 4 / [редкол. .Ф. Балацький та ін.]. – Суми : Джерело, 2000. – 123 с.

Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині [Текст]. Кн. 5 : Рослини, тварини та гриби Сумської області, занесені до Червоної книги України : на допомогу викладачам природничих дисциплін навчальних закладів різних рівнів / [редкол.: К. К. Карпенко, А. П. Вакал, М. П. Книш та ін.]. – Суми : Джерело, 2001. – 103 с.

Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині [Текст] : на допомогу викладачам. Кн. 2 / [редкол.: К. К. Карпенко, Б. М. Польський та ін.]. – Суми : Джерело, 1997. – 124 с.

Червона книга України. Рослинний світ [Текст] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Національна АН України ; під заг. ред. члена-кореспондента Національної АН України Я. П. Дідуха. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 911 с. : іл.

Червона книга України. Тваринний світ [Текст] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Національна АН України ; під заг. ред. члена-кореспондента Національної АН України І. А. Акімова. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 623 с. : іл.

***

 Василюк, О. В.  До історії видової охорони в Україні (1912–1932) [Текст] / О. В. Василюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 22–27.

Гавриленко, О. П.  Регіональні особливості розбудови екомережі в Україні [Текст] : [створення Всеєвропейської екологічної мережі] / О. П. Гавриленко // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 42–44.

Гетьман, А. П.  Сучасні проблеми законодавчого забезпечення використання й охорони природно-ресурсного потенціалу України в контексті державної інноваційної й екологічної політики [Текст] / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова // Право та інновації. – 2018. – № 3. – С. 7–21.

Ковпак, Л. В.  Природоохоронна політика в Україні: засади формування та шляхи реалізації [Текст] : (1991–2011 рр.) / Л. В. Ковпак // Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 93–107.

Мовчан, В. В.  Витоки природоохоронної справи на Полтавщині [Текст] / В. В. Мовчан // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 3 : Географічні науки. – С. 121–124.

Руденко, Л. Г.  Концепція сталого (збалансованого) розвитку та її сприйняття в Україні [Текст] : [ресурси природного середовища] / Л. Г. Руденко, С. А. Лісовський // Український географічний журнал. – 2005. – № 4. – С. 3–10.

Утвенко, В.  Регіональні особливості державної природоохоронної політики України [Текст] / В. Утвенко // Молода нація : альманах / [редкол.: П. Вознюк, Т. Єрмашов, Р. Семків та ін.]. – Київ : Смолоскип, [2008]. – № 2 (47). – С. 87–100.