Алалія: виявлення та корекція

Січкарук, Н. Д.  Формування емоційно-оцінної лексики у дітей старшого дошкільного віку з моторною алалією засобами художньо-мовленнєвої діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.03 “Корекційна педагогіка” / Н. Д. Січкарук ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с.

***

Артемова, Е. Э.  Состояние коммуникативной функции речи у детей с моторной алалией [Текст] / Е. Э. Артемова, Т. В. Паксиватова // Логопед в детском саду. – 2012. – № 6. – С. 19–22.

Бикова, Д. В.  Дидактичні ігри як засіб збагачення й активізації словника дітей дошкільного віку з моторною алалією [Текст] / Д. В. Бикова, Н. В. Кукса // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 70–74.

Зелінська-Любченко, К.  Проблема подолання моторної алалії у дітей в умовах закладу освіти [Текст] / К. Зелінська-Любченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 1. – С. 55–63.

Мещерякова, Л. В.  Содержание логопедической работы на начальном этапе коррекционно-воспитательного воздействия при моторной алалии [Текст] / Л. В. Мещерякова // Логопед. – 2013. – № 3. – С. 29–44.

Пахомова, Н.  Особистісний потенціал дитини старшого дошкільного віку із моторною алалією: психологічні особливості розвитку [Текст] / Н. Пахомова, І. Баранець // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 4. – С. 75–87.

Попова, С. С.  Формирование начальных речевых навыков у детей с моторной алалией в условиях лекотеки [Текст] / С. С. Попова, Е. А. Бабенкова // Логопед. – 2013. – № 6. – С. 46–53.

Світлична, О. В.  Використання дидактичних можливостей ігор-драматизацій під час стимуляції мовленнєвої діяльності дітей із моторною алалією [Текст] / О. В. Світлична // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 20–21 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 157–160.

Филатова, Ю. О.  Характеристика неречевого ритма у детей с дизартрией и моторной алалией [Текст] / Ю. О. Филатова // Дефектология. – 2012. – № 2. – С. 27–35.

Чернякова, М. О.  Інноваційні підходи до корекційної роботи при алалії [Текст] / М. О. Чернякова // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 20–21 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 180–183.