Аксіологічний підхід – передумова формування професіоналізму в майбутніх спеціалістів

 1. Аксіологічний погляд учителя на сучасну комп’ютерну технологію учіння [Текст] // Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства : монографія / І. А. Зязюн, О. А. Лавріненко, М. М. Солдатенко, В. В. Пилипчук ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Розділ 2.3. – С. 56–67.
 2. Аксіологічний потенціал післядипломної педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції [Текст] // Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін : навчально-методичний посібник / Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” ; [Л. П. Пуховська, М. В. Артюшина, В. Г. Базелюк та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Розділ 2. – С. 22–51.
 3. Бірюк, Л.  Аксіологічний підхід до формування майбутнього вчителя початкової ланки навчання [Текст] / Л. Бірюк // Шлях освіти. – 2008. – № 4. – С. 24–27.
 4. Вернигора, О. Л.  Аксіологічний підхід у формуванні лінгвокраїнознавчої компетентності майбутнього вчителя-філолога [Текст] / О. Л. Вернигора // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : збірник матеріалів XIV Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; [гол. ред. Г. І. Сотська ; редкол.: Н. Г. Ничкало, Л. Б. Лук’янова, Л. О. Хомич та ін.]. – Київ : [Талком], 2017. – С. 102–103.
 5. Винничук, Р. В.  Аксіологічний підхід у системі професійної підготовки майбутніх фахівців [Текст] / Р. В. Винничук // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 10. – С. 25–27.
 6. Галагузова, М. А.  Аксиологический подход в профессиональной подготовке социальных педагогов [Текст] / М. А. Галагузова, Ю. Н. Галагузова // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 6. – С. 11–18.
 7. Давидов, П. Г.  Аксіологічний вимір освіти [Текст] / П. Г. Давидов // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / МОН України, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; [редкол.: О. О. Шубін (гол. ред), К. М. Узбек, І. А. Пантєлєєва та ін.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – Вип. 8. – С. 350–359.
 8. Калюжна, Т. Г.  Аксіологічний аспект інновацій як передумова зростання професіоналізму майбутнього вчителя [Текст] / Т. Г. Калюжна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 3–10.
 9. Калюжна, Т. Г.  Аксіологічний аспект інновацій як передумова підвищення професійного розвитку майбутнього вчителя [Текст] / Т. Г. Калюжна, Ю. Л. Радченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 16–18.
 10. Калюжна, Т. Г.  Взаємодоповнення аксіологічного й акмеологічного підходів до проблеми готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності [Текст] / Т. Г. Калюжна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 142–144.
 11. Кириченко, Л. Г.  Застосування аксіологічного підходу в підготовці майбутніх фахівців сфери культури в процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін [Текст] / Л. Г. Кириченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 175–183.
 12. Лаптева, И. Д.  Аксиологический подход к определению гражданской культуры будущего учителя [Текст] / И. Д. Лаптева // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 11. – С. 74–77.
 13. Лодатко, Є. О.  Інтелектуальний розвиток вчителя початкової школи: аксіологічний контекст [Текст] / Є. О. Лодатко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс-2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, 3–4 грудня 2015 року : у 3-х ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 2. – С. 73–75.
 14. Мальцева, О. Г.  Аксіологічний підхід до змісту вокально-хорової підготовки майбутнього вихователя дітей дошкільного віку [Текст] / О. Г. Мальцева // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції “Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції”, (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 114–116.
 15. Руденко, Ю. О.  Актуальність виховання аксіологічного компоненту інформаційної культури студентів [Текст] / Ю. О. Руденко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 241–247.
 16. Тарасенко, Г. С.  Підготовка майбутніх педагогів до реалізації аксіологічного підходу у вихованні дошкільників засобами природи [Текст] / Г. С. Тарасенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 380–389.
 17. Токмань, Г.  Аксіологічний аспект університетського викладання давньої української літератури [Текст] / Г. Токмань // Дивослово. – 2005. – № 10. – С. 35–37.
 18. Ципко, В. В.  Дослідження аксіологічного орієнтування процесу навчання суспільствознавчих дисциплін студентів вищих навчальних закладів [Текст] / В. В. Ципко // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – [Київ] : [Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України], 2008. – Вип. 54. – С. 21–26.
 19. Черепєхіна, О. А.  Аксіологічний підхід до формування професіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ [Текст] / О. А. Черепєхіна // Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 27–28 жовтня 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; [редкол.: О. В. Михайличенко, А. А. Сбруєва, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – С. 56–57.
 20. Чубарева, О.  Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів [Текст] / О. Чубарева // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 79–84.
 21. Чугуй, Л. В.  Аксіологічні засади формування змісту безпеки життєдіяльності як превентивний проект збереження професійного здоров’я майбутніх аграріїв [Текст] / Л. В. Чугуй // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (3). – С. 463–471.
 22. Шадюк, О.  Аксіологічний підхід у підготовці майбутніх вихователів до роботи із дітьми з особливими освітніми потребами [Текст] / О. Шадюк // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 204–207.
 23. Шафранова, О. Е.  Аксиологическое сопровождение профессионального развития преподавателей вузов средствами его образования [Текст] / О. Е. Шафранова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 4. – С. 72–76.