Акмеологічна компетентність та культура в освіті

Алфімов, В.  Акмеологічна карта розвитку і саморозвитку управлінської майстерності керівника школи [Текст] / В. Алфімов, Т. Істягіна, Е. Степаненко // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 45–46.

Алфімов, В.  Формування акмеологічної культури керівників загальноосвітніх шкіл [Текст] / В. Алфімов // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 57–58.

Андріяко, Т.  Конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості [Текст] / Т. Андріяко // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 64–67.

Архипова, С. П.  Професійна підготовка соціальних педагогів у контексті акмеологічного підходу [Текст] / С. П. Архипова, Л. І. Смеречак // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 106–112.

Архипова, С. П.  Творча зрілість особистості й рівні досягнення “Акме” людини в процесі її професійного становлення [Текст] / С. П. Архипова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – № 4. – С. 84–90.

Базулько, Т.  Мотиви акмеологічної діяльності вчителя фізики [Текст] / Т. Базулько // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 16–19.

Богосвятська, А. І.  Акмеологія: вищий ступінь індивідуального розвитку [Текст] / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 12. – С. 8–13.

Вакуленко, В.  Педагогічна акмеологія: досягнення і проблеми [Текст] / В. Вакуленко // Філософія освіти. – 2006. – № 3 (5). – С. 124–133.

Гречаник, О. Є.  Акмеологічна оцінка управління професійним розвитком педагогів [Текст] / О. Є. Гречаник // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 84–86 ; Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 60–68.

Григоренко, Г.  Педагогічна акмеологія як чинник формування фахової компетентності майбутніх вчителів фізичного виховання [Текст] / Г. Григоренко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редколегія: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 193–194.

Данилова, Г.  Акмеологічна модель педагога [Текст] / Г. Данилова // Освіта і управління. – 2005. – № 3/4. – С. 82–84.

Данилова, Г.  Методична акмеологія: стратегічний ресурс професійно-особистісного розвитку методиста системи післядипломної освіти [Текст] / Г. Данилова // Освіта і управління. – 2012. – Т. 15, № 4. – С. 51–64.

Данилова, Г. С.  Акмеологія: сутність, становлення, практичне втілення [Текст] : [акмеологія – новий інтегративний напрям у професійній освіті психолога і педагога] / Г. С. Данилова // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 90–98.

Зобнина, Т. В.  Акмеологическая система психологической подготовки будущих учителей [Текст] / Т. В. Зобнина // Педагогика. – 2006. – № 6. – С. 70–74.

Калюжна, Т. Г.  Взаємодоповнення аксіологічного й акмеологічного підходів до проблеми готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності [Текст] / Т. Г. Калюжна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 142–144.

Кривильова, О. А.  Акмеологічний аспект розвитку професіоналізму майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / О. А. Кривильова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 84–87.

Кузьменко, Л.  Учитель у суспільстві знань [Текст] : (акмеологічний підхід) / Л. Кузьменко // Освіта і управління. – 2013. – Т. 16, № 1/2. – С. 17–22.

Куліш, С. М.  Професійна самосвідомість педагога: акмеологічний аспект [Текст] / С. М. Куліш, В. М. Вакуленко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 7–10.

Малахова, О.  Підвищення професійної компетентності управлінських кадрів на засадах акмеологічного підходу [Текст] / О. Малахова // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 52–56.

Мозгова, В. П.  Інформаційна культура особистості в акмеологічних моделях середніх навчальних закладів: спроба компаративного аналізу [Текст] / В. П. Мозгова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 308–312.

Пилипенко, В.  Акмеологія професійної культури педагога [Текст] / В. Пилипенко // Директор школи. – 2007. – № 43, листопад. – С. 12–15.

Семенов, І.  Професійний успіх [Текст] : [соціокультурний контекст розвитку акмеології] / І. Семенов // Управління освітою. – 2006. – № 23, грудень. – С. 3–5.

Семеног, О. М.  Методологічна культура вчителя: акмеологічний підхід [Текст] / О. М. Семеног // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : збірник матеріалів XIV Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; [гол. ред. Г. І. Сотська ; редкол.: Н. Г. Ничкало, Л. Б. Лук’янова, Л. О. Хомич та ін.]. – Київ : [Талком], 2017. – С. 70–74.

Сидоренко, В.  Формування акмелінгвістичної майстерності вчителя-словесника в системі неперервної педагогічної освіти [Текст] / В. Сидоренко // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 4. – С. 39–48.

Сікаленко, Р.  “Акме” в педагогічній діяльності [Текст] : психолого-аналітичне заняття для працівників психологічної служби / Р. Сікаленко // Соціальний педагог. – 2017. – № 10, жовтень. – С. 4–10.

Сіліна, Н.  Модель розвитку професійної компетентності педагогів в акмеологічній школі [Текст] / Н. Сіліна // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 65–68.

Чирчик, С.  Акмеологічний підхід у професійній підготовці майбутніх дизайнерів [Текст] / С. Чирчик // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 33–38.