Академічна мобільність як ознака і перевага глобального світу

 • Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 жовтня 2013 р., м. Умань. Ч. ІІ / Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини ; Інститут педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: Н. С. Побірченко, О. О. Ярошинська, О. І. Безлюдний та ін.]. – Умань, 2013. – 233 с.

***

 • Андрущенко, В.  Академічна мобільність в українському просторі вищої освіти: реалії. виклики та перспективи розвитку [Текст] / В. Андрущенко, Д. Свириденко // Вища освіта України. – 2016. – № 2. – С. 5–11.
 • Андрущенко, В.  Академічна мобільність: проблема в Україні і в світі [Текст] / В. Андрущенко, В. Молодченко // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 34–42.
 • Вербицька, С. В.  Диверсифікація форм академічної мобільності як аспект вищої освіти в умовах глобалізованого сьогодення [Текст] / С. В. Вербицька // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 26.
 • Горбань, М. О.  Розвиток академічної мобільності студентів Сумського державного педагогічного університету [Текст] / М. О. Горбань // Магістр : матеріали наукової конференції «Наукові пошуки молодих вчених», (14 травня 2014 року) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту ; [редкол.: М. О. Лазарєв, Т. М. Максименко, Л. В. Товчигречка ; гол. ред. О. Г. Козлова]. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 342–346.
 • Кирей, Р.  Академічна мобільність прискорює інтеграцію [Текст] : можливість здобувати знання і викладати в іншому навчальному закладі країни чи за її межами дає чимало переваг / Р. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 107, 8 червня. – С. 6.
 • Козієвська, О.  Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах [Текст] / О. Козієвська // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 98–107.
 • Лістарова, Ж. Ю.  Проблеми академічної мобільності студентів та викладачів у контексті Болонського процесу [Текст] / Ж. Ю. Лістарова // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конференції, 21–22 березня 2006 р., м. Суми / [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – С. 25–28.
 • Сандригайло, І. О.  Академічна мобільність студентів у межах Болонського процесу: досвід Франції [Текст] / І. О. Сандригайло // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 3]. – С. 299–306.
 • Сандригайло, І. О.  Принципи забезпечення академічної мобільності як одне з головних завдань Болонського процесу [Текст] / І. О. Сандригайло // Магістр : матеріали наукової конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Кафедра педагогіки вищої школи та пед. Менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 351–354.
 • Україна. Кабінет Міністрів.  Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність [Текст] : постанова від 12.08.15 р., № 579 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 155, 26 серпня. – С. 11.
 • Україна. МОН.  Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України [Текст] : наказ від 29.05.13 р., № 635 / Україна. МОН // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 17/18. – С. 56.
 • Чистохвалов, В. Н.  История развития академической мобильности в странах «Болонской зоны» [Текст] / В. Н. Чистохвалов // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 9. – С. 33–43.
 • Шевцова, Н. О.  Академічна мобільність як фактор інтенсифікації інноваційного розвитку вищої освіти в Україні [Текст] / Н. О. Шевцова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 164–167.