Академічна мобільність студентів

Скирда, Т. С.  Формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин у професійній підготовці [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти», 01 «Освіта/Педагогіка» / Т. С. Скирда ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. – Київ, 2020. – 20 с.

***

Живодьор, В. Ф.  Менеджмент забезпечення академічної мобільності студентів за європейськими та міжнародними програмами в Україні [Текст] / В. Ф. Живодьор, І. І. Гавриленко // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: О. Г. Козлової, М. О. Лазарєва. – Суми : Видавництво  СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 62–82.

Зінченко, В. М. Академічна мобільність [Текст] / В. М. Зінченко, Ю. О. Рубан // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, (17 квітня 2020 року). – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2020. – С. 74–77. – Режим доступу: https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/donnuet-zbirnyk-tez-mnpk-2020.pdf#page=74

Капустник, В.  Академічна мобільність як один із вимірів інтернаціоналізації: досвід Харківського національного медичного університету [Текст] / В. Капустник, В. М’ясоєдов, А. Стащак // Новий колегіум. – 2021. – № 1. – С. 35–40.

Легуша, Ю. В. Міжнародна студентська академічна мобільність [Текст] / Ю. В. Легуша // Магістр : збірник наукових праць молодих учених, 24 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. – Суми : [Видавництво  СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 46–50.

Лисак, О.  Налагодження ефективної системи інформування як засіб підвищення вихідної академічної мобільності [Текст] : [академічна мобільність – процес, коли студенти однієї країни їдуть до навчання в іншу країну] / О. Лисак // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 68–73.

Матвієнко, О.  Багатомовність університетів як умова академічної мобільності в умовах освітнього простору об’єднаної Європи [Текст]. Розділ 4 : Проблеми методології національної освіти / О. Матвієнко // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 169–175.

Навчанню допоможе академічна мобільність [Текст] / підготували М. Короденко, В. Сорока // Освіта України. – 2022. – № 9/12, 28 березня. – С. 7.

Реалізація права студентів на міжнародну академічну мобільність у практиці роботи закладів вищої педагогічної освіти [Текст] / О. А. Голюк, Н. І. Лазаренко, Й. Гурал-Пулроле, Т. Кук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2018. – Вип. 52. – С. 268–272. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/268-272.pdf

Файсал, Муц Луай. Академічна мобільність українських студентів як показник міграційних процесів в Україні [Текст] / Файсал, Муц Луай // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 3. С. 118–122. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6515&i=17

Фроленкова, Н. О.  Актуалізація академічної мобільності майбутніх фахівців дошкільної освіти [Текст] / Н. О. Фроленкова // Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage : theory and methodology of vocational education social pedagogy, modern pedagogical technologies, december 21–22, 2018. – Romania : Baia Mare, 2018. – С. 113–116.