Адаптивне фізичне виховання в системі освіти

 • Колишкін, О. В.  Адаптивне фізичне виховання слабочуючих учнів спеціальної школи [Текст] / О. В. Колишкін. – Суми : СумДПУ, 2003. – 152 с.
 • Колишкін, О. В.  Теоретико-практичні основи адаптивної фізичної культури [Текст] : навчальний посібник / О. В. Колишкін ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 423 с.
 • Чудна, Р. В.  Обґрунтування структури та змісту навчальної дисципліни «Адаптивне фізичне виховання» в системі вищої фізкультурної освіти [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з фізичного виховання і спорту / Р. В. Чудна. – Київ, 2003. – 21 с.

***

 • Дроздова, Т.  Корекція рухової сфери дітей з особливостями інтелектуального розвитку засобами адаптивного фізичного виховання [Текст] / Т. Дроздова // Дошкільна і початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (20–27 березня 2012 р., м. Суми): у 2 т. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки і психології та ін. ; [за ред. А. І. Кудренко]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 45–46.
 • Киченко, Н. И.  К проблеме адаптивного физического воспитания слабовидящих детей [Текст] / Н. И. Киченко, А. В. Смольянов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 1. – С. 178–180.
 • Колишкін, О. В.  Використання засобів адаптивного фізичного виховання в різних формах навчально-виховної роботи учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / О. В. Колишкін // Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з обмеженими можливостями : матеріали науково-практичного семінару “Теорія і практика корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки): взаємозв’язки і взаємозбагачення, (24 березня 2009 року) / Міністерство освіти і науки України ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: О. В. Колишкін, Ю. А. Картава, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Вип. 1. – С. 87–90.
 • Колишкін, О. В.  Використання педагогічних ідей А. С. Макаренка в галузі адаптивного фізичного виховання [Текст] / О. В. Колишкін // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет і м. А. С. Макаренка, Сумська обласна державна адміністрація ; Інститут педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 105–107.
 • Колишкін, О. В.  Корекційне значення засобів адаптивного фізичного виховання у відновленні рухових функцій дітей з розладами слуху [Текст] / О. В. Колишкін, Ю. О. Лянной // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 76–84.
 • Колишкін, О. В.  Особливості використання засобів адаптивного фізичного виховання у процесі розвитку рухової сфери учнів з особливостями інтелектуального розвитку [Текст] / О. В. Колишкін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 215.
 • Кузнецов, С. А.  Правовая культура специалистов в области адаптивной физической культуры, спорта и туризма [Текст] : профессиональное образование / С. А. Кузнецов // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 10. – С. 39–41.
 • Москаленко, Н.  Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни “Адаптивне фізичне виховання” [Текст] / Н. Москаленко, А. Ковтун // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2015. – № 2. – С. 119–123.
 • Стасюк, Р.  Адаптаційна програма з фізичного виховання, спрямована на корекцію морально-вольової сфери особистості студенток [Текст] / Р. Стасюк // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – № 2. – С. 136–138.