Зразки бібліографічних описів за ДСТУ 8302:2015

Наукову роботу виконують на основі глибокого вивчення різноманітних джерел: навчально-методичних (підручники, навчальні та методичні посібники), наукових (монографії, статті, дисертації, матеріали наукових семінарів та конференцій тощо), нормативно-програмних документів (державні документи про освіту, навчальні плани і програми), а також за результатами виконаної пошукової роботи. На основі опрацьованих літературних джерел укладають бібліографію.

Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

Книги

Один автор:

Партико З. В.  Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Ліра-К, 2018. 231 с.

Два автори:

Стеценко М. С., Палеха Ю. І.  Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності : навчально-практичний посібник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. Київ : Ліра-К, 2018. 206 с.

Три автори:

Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Філіпова Н. В.  Менеджмент: теорія та практика : навчальний посібник / МОН України, Чернігівський національний технологічний ун-т. Київ : Кондор, 2018. 266 с. 

Чотири автори:

Інноваційний менеджмент в освіті : навчально-методичний посібник / Козлова О. Г., Сбруєва А. А., Лазарєв М. О., Козлов Д. О. ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. 226 с.

 П’ять і більше авторів:

Комп’ютерна схемотехніка : навчальний посібник / Соколовський Я. І. та ін. ; МОН України, Національний лісотехнічний ун-т України ; за заг. ред. В. В. Пасічника. Львів : Магнолія-2006, 2018. 313 с.

Без автора

2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання / Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького ; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. Черкаси : Вертикаль, 2018. 294 с. 

Редактор(и)/укладач(і)

Institutional basis of national security providing sectors innovation development : monograph / edited by O. Prokopenko, V. Omelyanenko. [Coventry] : Agenda Publishing House, 2018. 262 p.

Автор і перекладач

Рейнольдс Д. Л.  Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика / пер.з англ. М. Сороки. [Кам’янець-Подільський] : [ТОВ “Друкарня Рута”], 2018. 303 с.

Багатотомне видання

Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни. Україна та українці у Другій світовій / [авт. кол.: В. В’ятрович, С. Громенко, М. Майоров та ін.]. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. Т. 10. 352 с.

Майдан від першої особи. Регіональний вибір : у 2 ч. / Український ін-т національної пам’яті ; [уклад.: Г. Боднар, О. Доброер, Т. Ковтунович та ін.]. Київ : [К. І. С.], 2018. Вип. 3, ч. 2 : Львівська – Чернігівська області. 431 с.

 

Складова частина документа

Матеріали конференцій, тези доповідей 

Вертель А. В.  Класичний психоаналіз З. Фрейда крізь призму критики Л. Вітгенштейна. Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. Суми, 2019. С. 22–23.

Dieniezhnikov S. S.  Philosophical Aspects of Digital Socialization in Education. Психологія і педагогіка: актуальні питання : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 квітня 2019 р. / Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». Харків, 2019. С. 16–19.