Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених. Вип. 14 / за ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 176 с.