Наукові пошуки : зб. наук. праць молодих учених. Вип. 12 / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, О. В. Михайліченко та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 264 с.