Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / [ред. кол.: О.В. Михайличенко, Г.Ю. Ніколаї, А.А. Сбруєва, О.С. Чашечникова, А.І. Кудренко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПу імені А. С. Макаренка], 2014. – № 4. – 178 с.