Наукометрія

Наукометрія як одна з дисциплін, що досліджують науку, почала активно формуватися у середині ХХ ст. Вона розглядає науку як інформаційний процес, який характеризується багатьма вимірюваними показниками. На сьогоднішній день з’явилося значна кількість різних баз даних наукових публікацій і статистичних показників у них (імпакт-фактор, рейтинги цитування, індекс Хірша), метою яких є оцінка ефективності діяльності окремого науковця, наукового видання, наукової установи. Ґрунтуючись на статистичних методах досліджень, наукометрія відстежує зростання кількості наукових публікацій, виконує формальний статистичний аналіз їх вмісту, оцінює наукові видання, насамперед журнали, як канали зв’язку і системи бібліографічних посилань у наукових публікаціях.

Застосування сучасних методів об’єктивної оцінки діяльності вчених і фахівців набуває особливого значення для національної науки. Цільові орієнтири розвитку публікаційної активності науковців закріплені на державному рівні:

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України [Електронний ресурс] : наказ від 15.01.2018, № 32 / Міністерство освіти і науки України // Законодавство України : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18. – Назва з екрана.

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації [Електронний ресурс] : наказ від 12.01.2017, № 40 / Міністерство освіти і науки України // Законодавство України : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17. – Назва з екрана.

Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам [Електронний ресурс] : наказ від від 14.01.2016 р. , № 13 / Міністерство освіти і науки України // Законодавство України : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16. – Назва з екрана.

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів [Електронний ресурс] : наказ від 14.07.2015, № 758 / Міністерство освіти і науки України // Законодавство України : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15. – Назва з екрана.

Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон від 14.07.2015, № 758 / Верховна Рада України // Законодавство України : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19. – Назва з екрана.

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук [Електронний ресурс] : наказ від 17.10.2012 , № 1112 / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України // Законодавство України : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12. – Назва з екрана.