Практикум з історії педагогіки : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна, Н.Г. Осьмук. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 156 с.